Thay mn hnh Samsung uy tn, chnh hng, gi r?, l?y ngay

Thay màn hình Samsung

Thành H?ng Mobile cung c?p khách hàng d?ch v? thay màn hình Samsung cho t?t c? các model hi?n nay. ?ây ???c coi là d?ch v? ???c nhi?u khách hàng quan tâm, tìm hi?u nhi?u hi?n nay. Thay linh ki?n màn hình SamSung chính hãng ch? có t?i c?a hàng c?a chúng tôi. Chính vì v?y, quý khách hãy mau mau qua ??a ch? c?a hàng ?? ???c giúp ??, kh?c ph?c nhanh chóng. ??m b?o r?ng quý khách s? vô cùng hài lòng.

thay mn hnh samsung

Khi nào c?n thay màn hình Samsung

Màn hình b? v? s? gây nhi?u phi?n toái cho ng??i s? d?ng. V?i ?i?n tho?i thông minh ng??i dùng ch? y?u d?a vào màn hình ?? có th? thao tác ???c, Chính vì v?y, ch? c?n màn hình b? h? h?ng thôi mà s? ?nh h??ng r?t nhi?u. N?u nh? ?i?n tho?i Samsung c?a quý khách ?ang g?p v?n ?? v? màn hình, nh?ng quý khách l?i không bi?t ki?m tra l?i nh? nào, thì hãy mang máy qua tr?c ti?p c?a hàng Thành H?ng Mobile ?? ???c nhân viên ki?m tra mi?n phí.

N?u ?? lâu mà không thay màn hình Samsung, thì r?t có th? m?t lúc nào ?ó máy s? phát sinh thêm nh?ng l?i không mong mu?n ngoài b? h?ng màn hình ra.

N?u màn hình c?a SamSung và c?n thay màn hình thì khách hàng nên mang qua Thành H?ng ?? ???c giúp ?? t?n tình nh?t. Nhân viên c?a hàng s? thay linh ki?n t?t nh?t cho s?n ph?m mà khách hàng ?ang dùng.

B?ng giá d?ch v? thay màn hình Samsung

B?ng giá này bao g?m các mã, model ph? bi?n hi?n nay. Qúy khách có th? xem, tham kh?o v? giá thay linh ki?n màn hình Samsung

STT Màn hình Samsung Giá thành B?o hành
1 Thay màn hình Samsung galaxy S2 1.000.000 6 THÁNG
2 Thay màn hình Samsung galaxy S3 1.500.000 6 THÁNG
3 Thay màn hình cho Samsung galaxy S4 1.700.000 6 THÁNG
4 Thay màn hình Samsung galaxy S5 2.700.000 6 THÁNG
5 Thay th? màn hình Samsung galaxy NOTE 1 2.500.000 6 THÁNG
6 Màn hình Samsung galaxy NOTE 2 2.600.000 6 THÁNG
7 Thay màn hình cho Samsung galaxy NOTE 3 3.500.000 6 THÁNG
8 Màn hình Samsung galaxy NOTE 4 3.000.000 6 THÁNG
9 Samsung Galaxy galaxy S3 mini Liên h? 6 THÁNG
10 Samsung Galaxy galaxy S4 mini Liên h? 6 THÁNG
11 THay màn hình m?t kính Galaxy J SC-02F Nh?t b?n Liên h? 6 THÁNG
12 THay màn hình m?t kính Galaxy Ace 3 S7270 Liên h? 6 THÁNG
13 THay màn hình m?t kính Galaxy Trend 2 Duos S7572 Liên h? 6 THÁNG
14 THay màn hình m?t kính Galaxy Trend Plus S7580 Liên h? 6 THÁNG
15 THay màn hình m?t kính Galaxy Grand 2 G7102 Liên h? 6 THÁNG
16 THay màn hình m?t kính Galaxy Core Duos i8262 Liên h? 6 THÁNG
17 THay màn hình m?t kính Galaxy Grand Duos i9082 Liên h? 6 THÁNG
18 THay màn hình m?t kính Galaxy Mega 5.8 Duos i9152 Liên h? 6 THÁNG
19 THay màn hình m?t kính Samsung galaxy A3 Liên h? 6 THÁNG
20 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy A5 Liên h? 6 THÁNG
21 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy A7 Liên h? 6 THÁNG
22 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy E5 Liên h? 6 THÁNG
23 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy E7 Liên h? 6 THÁNG
24 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy J5 Liên h? 6 THÁNG
25 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy J7 Liên h? 6 THÁNG
26 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy A8 Liên h? 6 THÁNG
27 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy Note 5 Liên h? 6 THÁNG
28 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy S6 Liên h? 6 THÁNG
29 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy S6 EDGe Liên h? 6 THÁNG
30 Thay màn hình c?m ?ng Samsung galaxy NOTE EDGE Liên h? 6 THÁNG
31 Màn hình galaxy alpha Liên h? 6 THÁNG
32 Màn hình samsung galaxy core 2 G355 Liên h? 6 THÁNG
33 Màn hình samsung galaxy V (G313) Liên h? 6 THÁNG
34 Màn hình samsung galaxy prime G530 Liên h? 6 THÁNG
35 Màn hình samsung galaxy Duos 2 GT-S7582 Liên h? 6 THÁNG
36 Màn hình samsung galaxy s6 edge plus Liên h? 6 THÁNG
37 Màn hình samsung galaxy J1 (J100) Liên h? 6 THÁNG
38 Thay m?t kinh Galaxy S7 Liên h? 6 THÁNG
39 Thay m?t kính Galaxy S7 edge Liên h? 6 THÁNG
40 Thay màn hình Galaxy S7 Liên h? 6 THÁNG
41 Thay màn hình Galaxy S7 edge Liên h? 6 THÁNG
42 Thay màn hình c?m ?ng Galaxy S7 Liên h? 6 THÁNG
43 Thay màn hình c?m ?ng Galaxy S7 edge Liên h? 6 THÁNG
44 Thay m?t kính Samsung A9 Liên h? 6 THÁNG
45 Thay màn hình Samsung A9 Liên h? 6 THÁNG
46 Thay màn hình galaxy core prime g360 Liên h? 6 THÁNG
47 Thay m?t kính galaxy core prime g360 Liên h? 6 THÁNG
48 Thay màn hình Samsung galaxy core g360 Liên h? 6 THÁNG
49 Thay màn hình Samsung galaxy core prime G360 Liên h? 6 THÁNG
50 Thay màn hình samsung galaxy s7 Liên h? 6 THÁNG
51 Thay màn hình Samsung grand prime G530h Liên h? 6 THÁNG

L?u ý:

  • Giá trên ch?a bao g?m công thay th?, quý khách công thêm 100.000 - 200.000 VN? vào ti?n thay th?.
  • Giá trên có th? thay ??i tùy vào t?ng th?i ?i?m, cho nên n?u nh? mu?n bi?t giá chính xác nh?t, quý khách vui lòng g?i vào Hotline: 0985.023.023 ?? nhân viên báo giá chu?n nh?t ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Quy trình thay th? màn hình cho ?i?n tho?i Samsung

N?u nh? khách hàng có mong mu?n ???c thay và h??ng d?ch v? t?t nh?t thì t?i Thành H?ng Mobile s? giúp quý khách ??t ???c ?i?u ?ó. T?i ?ây, chúng tôi có quy trình làm vi?c rõ ràng. Thay màn hình Samsung s? ???c th?c hi?n công khai, ???c thao tác b?i chính tay ??i ng? k? thu?t chuyên nghi?p c?a chúng tôi. Thay màn hình không h? khó n?u nh? ng??i k? thu?t viên ?ó chú tâm vào công vi?c. Khách hàng ?ôi khi có th? m?c nh?ng sai l?m, l?a ch?n c?a hàng kém ch?t l??ng. ?i?u ?ó s? gây ?nh h??ng tr?c ti?p t?i s?n ph?m mà quý khách ?ang dùng. V? lâu v? dài, máy có th? b? l?i, quý khách l?i liên t?c m?t công, m?t s?c ?em máy ?i b?o hành. Vì v?y, l?a ch?n n?i uy tín là ?i?u c?c quan tr?ng ph?i làm.

- 05 B??c x? lý màn hình Samsung c?n ph?i thay th?

B??c 1: Nhân viên ti?p nh?n máy, ho?c ki?m tra phi?u b?o hành (n?u có)

B??c 2: Ki?m tra, xác ??nh nguyên nhân, báo khách ?? th?ng nh?t có thay màn hình không?

B??c 3: Khi khách hàng ??ng ý. Ki?m tra linh ki?n màn hình SamSung sau ?ó ti?n hành thay th? màn hình.

B??c 4: Sau khi hoàn thành. K? thu?t viên cùng v?i khách hàng s? ki?m tra ??c l?p.

B??c 5: Ki?m tra xong không có l?i gì, ti?n hành bàn giao, vi?t phi?u b?o hành linh ki?n v?a thay màn hình samsung

c?a hng thay mn hnh samsung

L?i ích khách hàng khi thay màn hình cho ?i?n tho?i SamSung t?i Thành H?ng Mobile

Thành H?ng Mobile là m?t c?a hàng chuyên s?a ch?a, thay linh ki?n smartphone. V?i h?n 5 n?m kinh nghi?m, nó ?ã ?em l?i nhi?u khách hàng, ???c s? chú ý c?a m?i ng??i. ??n v?i c?a hàng, quý khách s? ???c t? v?n, ph?c v? linh ki?n m?t cách t?t nh?t. ???c khách hàng tin t??ng, Thành H?ng càng ph?i c? g?ng thêm ?? có th? ?áp ?ng t?t m?i nhu c?u v? s?a ch?a hi?n nay cho m?i khách hàng.

?u ?i?m n?i b?t:

  • Thay linh ki?n chính hãng SamSung. Ngu?n g?c rõ ràng. M?i 100%
  • Th?i gian thay màn hình Samsung l?y ngay t?i c?a hàng.
  • Khách hàng có th? ??i l?y luôn, xem nhân viên làm vi?c.
  • Quy trình thay màn hình làm vi?c rõ ràng, minh b?ch.
  • ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, tác phong nhanh nh?n.
  • T?ng gift c?c khuy?n m?i, h? tr? dán màn hình mi?n phí khi thay màn hình SamSung t?i trung tâm.

Video thay th? màn hình Samsung th?c hi?n t?i Thành H?ng Mobile

 

 

??a ch? liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

Thành H?ng Mobile hân h?nh ???c ph?c v? quý khách thay màn hình SamSung. C?m ?n!

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook